Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de executie temporar vacant organizat in data 19.06.2018


Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeaza, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 43 alin. (1) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functia publica de executie temporar vacanta de inspector, clasa I, grad principal in cadrul serviciului Urmarire si Executare Silita.

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

 • dosarele de inscriere se depun in perioada 06.06 – 13.06.2018, intre orele 09°°- 10°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;
 • probele suplimentare, testarea cunostiintelor in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  – nivel baza si testarea competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza, au loc in data de 18.06.2018, ora 10.00;
 • proba scrisa are loc in data de 19.06.2018, ora 10.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

 1. are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

III. Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de executie temporar vacanta de inspector, clasa I, grad principal sunt:

 1. Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Conditia minima de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice: minim 5 ani;
 3. Conditiile specifice:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • cunostinte in domeniul tehnologiei informatiei: Word, Excel  – nivel baza;
 • competente lingvistice de comunicare in limbi straine: limba engleza – nivel baza.

 IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

 • Intocmeste dosare de executare silita in baza titlurilor executorii transmise de catre compartimentele institutiei, Primaria Municipiului Constanta, tribunal, judecatorie, si alte institutii;
 • Intocmeste toate actele de executare ce se impun pentru debitorii aflati in procedura de executare silita;
 • Aplica toate masurile de executare silita prevazute de legislatia in vigoare;
 • Recupereaza debitele provenite din taxe, impozite, accesorii creanta, amenzi aplicate persoanelor fizice si juridice, in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si cheltuielile de judecata stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;
 • Intocmeste procese verbale de sechestru pentru bunuri mobile si imobile in vederea recuperarii creantelor fiscale;
 • Intocmeste documentatia necesara in vederea valorificarii bunurilor mobile si imobile aflate sub sechestru;
 • Se deplaseaza pe teren, pe raza municipiului Constanta, in vederea clarificarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante;
 • Intocmeste referate la fata locului, la domiciliul sau la sediul debitorului;
 • Intocmeste dosare de insolvabilitate in cazul in care constata ca debitorul indeplineste conditiile legale necesare;
 • Intocmeste notele de constatare si adresele de inscriere la masa creditorilor;
 • Intocmeste sesizari catre Serviciul Juridic in vederea inlocuirii amenzii cu munca in folosul comunitatii;
 • Intocmeste procese verbale de constatare a contraventiilor si decizii de raspundere solidara pentru tertii popriti care nu respecta obligatiile ce le revin conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste cereri de modificare a creantelor si cereri de renuntare la masa creditorilor;
 • Elaboreaza raspunsuri la cererile de certificate de stare materiala inaintate de lichidatori si de executorii judecatoresti;
 • Certifica operatiunile/modificarile efectuate in aplicatia informatica cu privire la recuperarea sumelor cu care institutia s-a inscris la masa credala, precum si mentiunile cu care s-a dispus aceasta masura;
 • Mentioneaza in programul informatic instituirea sau ridicarea masurilor asiguratorii aplicate de diverse institutii/organe abilitate.
 • Elaboreaza adrese catre diverse institutii, raspunsuri la e-mailuri ale contribuabililor sau la cererile de intrare in audienta;
 • Acorda informatii cu caracter fiscal, raspunsuri competente si complete la cerintele contribuabililor;
 • Verifica din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor legale procesele verbale de constatare a contraventiei transmise spre executare silita de catre diverse institutii;
 • Scaneaza in aplicatia special destinata procesele verbale de constatare a contraventiei repartizate de seful ierarhic;
 • Introduce in programul informatic Pegas procesele verbale de constatare a contraventiei scanate in aplicatia special destinata;
 • Intocmeste in termen de doua zile adresa de ridicare a popririi pentru debitorii care si-au achitat integral debitele;
 • Intocmeste adrese de transfer al debitelor catre alte localitati in situatiile in care se constata modificarea domiciliului/sediului debitorului;
 • Opereaza documentele in programul informatic Tethys, cu responsabilitatea respectarii procedurilor si instructiunilor de lucru;
 • Efectueaza in programul informatic Pegas toate modificarile legale, ca urmare a informatiilor solicitate si obtinute de la diverse compartimente sau institutii cu care serviciul colaboreaza;
 • Opereaza in aplicatia informatica Pegas toate modificarile/returnarile in dosarele de executare silita, atunci cand acestea se impun;
 • Corecteaza zilnic erorile de operare comise pe care le identifica personalul din cadrul Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu;
 • Intocmeste zilnic, dupa finalizarea activitatii de teren, raportul cu privire la activitatea desfasurata;
 • Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor pe care le-a efectuat in aplicatia informatica PEGAS;
 • Intocmeste raportul de activitate personal saptamanal/lunar/anual;
 • Intocmeste diverse situatii, rapoarte si centralizatoare la solicitarea sefului de serviciu;
 • Sesizeaza organele de cercetare penala in cazurile de evaziune fiscala, fals si uz de fals;
 • Gestioneaza documentele care ii sunt repartizate, conform reglementarilor in vigoare;
 • Arhiveaza zilnic, electronic si/sau fizic documentele rezultate din activitatea proprie, iar pe cele repartizate de seful ierarhic le arhiveaza in termenul stabilit de acesta;
 • Cauta in arhiva serviciului documentele necesare desfasurarii activitatii curente;
 • Intocmeste raportul de sedinta al serviciului atunci cand este desemnat de catre seful de serviciu;
 • Intocmeste foaia colectiva de prezenta, documentatia pentru restituiri/compensari de sume sau diverse referate la solicitarea sefului de serviciu;
 • Participa sau, la solicitarea sefului de serviciu, coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;
 • Instruieste noii angajati cu privire la dispozitii, note interne emise de angajator, precum si in legatura cu modificarile legislative;
 • Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 VI. Bibliografia pentru concurs:

 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
 • Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit 207 10 202 291 31>art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea 2068 50JW01   0105>Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact Pirleala Andra Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selecției dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante organizat în data de 19.06.2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1. Ors Virgil ADMIS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de selectie a dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Avand in vedere ca la dosarul de inscriere nu au fost depuse certificate/atestate de competente profesionale pentru echivalarea probelor suplimentare, candidatii se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 10.00 in vederea sustinerii probelor. Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, marti, 19.06.2018, ora 10.00.

Afisat astazi, 14.06.2018, ora 14.00, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112.

Rezultatul probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar vacante organizat in data de 18.06.2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultatul

probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Serviciul Urmarire și Executare Silita – inspector, clasa I, grad principal
1. Ors Virgil 90 ADMIS

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie temporar organizat in data de 18.06.2018.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctaj obținut Rezultatul

probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Serviciul Urmarire si Executare Silita – inspector, clasa I, grad principal
1. Ors Virgil 90 ADMIS

 Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 orade la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, marti, 19.06.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei scrise.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probelor suplimentare au fost afisate astazi, 18.06.2018, ora 14.00.

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unui post temporar vacant de executie organizat in data de 19.06.2018

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele finale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Admis/ Respins
Serviciul Urmarire și Executare Silita – inspector, clasa I, grad principal
1. Ors Virgil 71 75 73 Admis

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afisat astazi, 19.06.2018, ora 15.40.