Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de executie vacant organizat in data 05.06.2018


Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta intentioneaza sa ocupe prin concurs, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea functie publica de executie vacanta, dupa cum urmeaza:

– 1 post de inspector, clasa I, grad debutant – ID post 278140, in cadrul serviciului Agentia Fiscala nr. 6.

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

 • dosarele de inscriere se depun in perioada 04.05 – 23.05.2018, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;
 • probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza – nivel baza, au loc in data de 04.06.2018, ora 10.00;
 • proba scrisa are loc in data de 05.06.2018, ora 10.00;
 • data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

 1. are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 6. indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 7. indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
 9. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 10. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de executie vacanta sunt:

 1. Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice sunt:
 3. inspector, clasa I, grad debutant: -.
 4. Conditiile specifice:
 5. inspector, clasa I, grad debutant:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  – nivel baza;
 • cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

 IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 V. Atributiile stabilite in fisa postului:

 1. inspector, clasa I, grad debutant – serviciul Agentia Fiscala nr. 6
 • Elaboreaza adrese catre contribuabili, diverse institutii sau alte parti interesate;
 • Elaboreaza raspunsuri la solicitarile contribuabililor, diverselor institutii sau ale altor parti interesate;
 • Elaboreaza istorice de rol fiscal, certificate de stare materiala, efectueaza compensari si restituiri de sume;
 • Elaboreaza raspunsuri la cererile de intrare in audienta, la audientele on-line, la chestionarele de evaluare a satisfactiei contribuabilor on-line, la intrebarile formulate pe pagina de facebook a institutiei si/sau comunicate pe adresa de e-mail a compartimentului;
 • Elaboreaza adrese catre alte compartimente din cadrul institutiei;
 • Elaboreaza invitatii catre contribuabili pentru clarificarea situatiei fiscala a acestora;
 • Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;
 • Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala;
 • Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;
 • Intocmeste centralizatorul lunar privind restituirile si compensarile de sume efectuate prin Primaria Municipiului Constanta;
 • Asigura comunicarea telefonica cu contribuabilii care apeleaza atat serviciul TelVerde cat si numarul de telefon al compartimentului, cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;
 • Verifica rapoartele de incasari si registrele de casa intocmite cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;
 • Participa si coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;
 • Arhiveaza fizic si electronic documentele rezultate din activitatea proprie, cu exceptia certificatelor de atestare fiscala care sunt arhivate fizic de catre angajatii Serviciului Managementul Documentelor;
 • Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;
 • Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe modificarile/returnarile in dosarele de executare silita atunci cand se impune;
 • Intocmeste documentele speciale (instiintare de plata, nota de constatare, dispozitii de urmarire);
 • Emite decizii de impunere/compensare sume/restituiri sume;
 • Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, datele din documente justificative existente la dosarul fiscal al contribuabilului, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;
 • Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
 • Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;
 • Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;
 • Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele fiscale si documentele justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;
 • Colecteaza impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;
 • Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 VI. Bibliografia pentru concurs:

 1. inspector, clasa I, grad debutant – Serviciul Agentia Fiscala nr. 6
 • Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;
 • Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;
 • Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pirleala Andra – Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante organizat in data de 30.05.2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Rezultatul

selectiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1. Alestar Claudia Gabriela ADMIS
2. Beresteanu Andreea ADMIS
3. Blebea Cristina ADMIS
4. CIju Ana Maria ADMIS
5. Ciubotariu Adriana ADMIS
6. Danilă Marcel ADMIS
7. Dulama Anne Marie ADMIS
8. Leca Ana Maria ADMIS
9. Menagi Serpil ADMIS
10. Munteanu Andrei Manuel ADMIS
11. Musat – Hristodorescu PetriSor Cristi ADMIS
12. Neculai Nita ADMIS
13. Negoescu Iulia ADMIS
14. Pancu Remus Marian ADMIS
15. Perhaita Andreea Sorina ADMIS
16. Pletea Bogdan Cristian ADMIS
17. Radulescu Alexandra ADMIS
18. Rotaru Alexandru ADMIS
19. Sanda Rodica ADMIS
20. Sofronie Irina ADMIS
21. Topala Cătălina ADMIS
22. Ursu Elena Madalina ADMIS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de selectie a dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informatiei Competentele obținute Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1. Ciubotariu Adriana Certificat de absolvire seria F nr. 0191013/21.01.2013 Operator calculator electronic și rețele RESPINS Nu indeplineste competentele solicitate, cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel – nivel baza.

(operatorul de calculator electronic si retele se ocupa in principal cu instalarea si configurarea calculatoarelor/retelei de calculatoare, asigurarea functionarii si intretinerii acestora, asigurarea securitatii datelor si echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicatii, mentinerea evidentei echipamentelor si a dispozitivelor de stocare a datelor, precum si cu asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile specifice)

2. Ciju Ana Maria Atestat profesional seria A nr. 0062335/2004 Competente de operare pe calculator si competente de nivel mediu de programare ADMIS
3. DulamA Anne Marie Diploma de bacalaureat seria Z nr. 0027999/12.07.2015 Utilizator avansat ADMIS
4. Menagi Serpil Certificat de competente digitale seria B nr. 0007509/13.07.2013 Utilizator experimentat ADMIS
5. Munteanu Andrei Manuel Certificat de absolvire seria J nr. 00016292/20.12.2017 Competențe informatice – program de initiere ADMIS
6. Neculai Nita Certificat de competențe digitale seria A nr. 0097423/20.05.2015 Utilizator experimentat ADMIS
7. Negoescu Iulia Permis ECDL seria RO 075635/09.06.2011  ECDL Complet ADMIS
8. Pletea Cristian Bogdan Adeverinta absolvire curs nr. 302/21.12.2017 Operare calculator electronic si retele RESPINS Nu indeplineste competentele solicitate, cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel – nivel baza.

(operatorul de calculator electronic si retele se ocupa in principal cu instalarea si configurarea calculatoarelor/retelei de calculatoare, asigurarea functionarii si intretinerii acestora, asigurarea securitatii datelor si echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicatii, mentinerea evidentei echipamentelor si a dispozitivelor de stocare a datelor, precum si cu asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile specifice)

9. Radulescu Alexandra Certificat de absolvire seria F nr. 0009988/10.02.2009 Operare calculator electronic si retele RESPINS Nu indeplineste competentele solicitate, cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel – nivel baza.

(operatorul de calculator electronic si retele se ocupa in principal cu instalarea si configurarea calculatoarelor/retelei de calculatoare, asigurarea functionarii si intretinerii acestora, asigurarea securitatii datelor si echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicatii, mentinerea evidentei echipamentelor si a dispozitivelor de stocare a datelor, precum si cu asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile specifice)

10. Sanda Rodica Certificat de absolvire seria H nr. 00112651/17.05.2013 Competențe informatice ADMIS
11. Ursu Elena Madalina Diploma de bacalaureat seria A nr.0116441/02.03.2015 Utilizator avansat ADMIS

Candidatii declarati „RESPINS“ si cei carora nu le-a fost echivalata proba suplimentara de competente specifice in domeniul tehnologiei informatiei se vor prezenta luni, 04.06.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei.

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine:

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare in limbi straine Competentele obtinute Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1. Blebea Cristina Certificat de competenta lingvistica nr. 3800/25.04.2016 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta RESPINS Documentul depus nu se afla printre cele mentionate in procedura aprobata la nivelul institutiei (certificate din categoria celor mentionate in Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competente profesionale eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)
2. Ciubotariu Adriana Certificat de competență lingvistică nr. 24088/05.10.2010 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta RESPINS Documentul depus nu se afla printre cele mentionate in procedura aprobata la nivelul institutiei (certificate din categoria celor mentionate in Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competente profesionale eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)
3. Cîju Ana Maria Atestat profesional seria A nr. 0062426/2004 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta ADMIS
4. Dulama Anne Marie Certificat de competență lingvistică seria B nr.008716/2013 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta ADMIS
5. Menagi Serpil Certificat de competență lingvistică seria B nr.007486/2013 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta ADMIS
6. Neculai Nita Certificat de competență lingvistică seria A nr.0098898/2015 Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta ADMIS
7. Pletea Cristian Bogdan Cambridge Enghlish level 2 certificat ESOL International (Advanced) nr.0047201486 Competențe lingvistice nivel C (AVANSAT) ADMIS
8. Radulescu Alexandra Certificat de absolvire seria F nr. 0004071/2008 Comunicare in limba engleza – nivel mediu ADMIS

Candidatii declarati „RESPINS“ si candidatii carora nu le-a fost echivalata proba suplimentara de competente specifice de comunicare in limbi straine – limba engleza – nivel baza, se vor prezenta luni, 04.06.2018, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Afisat astazi, 30.05.2018, ora 15.00, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112.

Rezultatul probelor suplimentare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante organizat in data de 04.06.2018

Nr. crt. Nume prenume testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine engleză Rezultat
1 Ciju Ana Maria probă echivalată probă echivalată ADMIS
2 Dulamă Anne Marie probă echivalată probă echivalată ADMIS
3 Menagi Serpil probă echivalată probă echivalată ADMIS
4 Neculai Nița probă echivalată probă echivalată ADMIS
5 Negoescu Iulia probă echivalata 90 ADMIS
6 Sanda Rodica probă echivalata 90 ADMIS
7 Radulescu Alexandra 80 probă echivalata ADMIS
8 Ursu Elena Madalina probă echivalata 50 ADMIS
9 Alestar Claudia Gabriela 70 90 ADMIS
10 Beresteanu Andreea 80 90 ADMIS
11 Perhaiță Andreea Sorina 70 100 ADMIS
12 Rotaru Alexandru 80 100 ADMIS
13 Sofronie Irina 50 80 ADMIS
14 Pletea Bogdan Cristian 30 RESPINS
15 Blebea Cristina neprezentat neprezentat RESPINS
16 Ciubotariu Adriana neprezentat neprezentat RESPINS
17 Danila Marcel neprezentat neprezentat RESPINS
18 Leca Ana Maria neprezentat neprezentat RESPINS
19 Munteanu Andrei Manuel probă echivalata neprezentat RESPINS
20 Musat – Hristodorescu Petrișor Cristi neprezentat neprezentat RESPINS
21 Pancu Remus Marian neprezentat neprezentat RESPINS
22 Topala Catalina neprezentat neprezentat RESPINS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 orade la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, marti, 05.06.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei scrise.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probelor suplimentare au fost afisate astazi, 04.06.2018, ora 13.00.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante organizat in data de 05.06.2018

Nr. crt. Nume prenume Rezultat proba scrisă Rezultat
1 Rotaru Alexandru 77.5 ADMIS
2 Sanda Rodica 50 ADMIS
3 Perhaita Andreea Sorina 38 RESPINS
4 Negoescu Iulia 35 RESPINS
5 Sofronie Irina 30 RESPINS
6 Cîju Ana Maria 23 RESPINS
7 Beresteanu Andreea 21.5 RESPINS
8 Rădulescu Alexandra 21.5 RESPINS
9 Menagi Serpil 15 RESPINS
10 Ursu Elena Mădălina 13 RESPINS
11 Dulamă Anne Marie 11 RESPINS
12 Neculai Nita 10 RESPINS
13 Alestar Claudia Gabriela 5 RESPINS

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la proba scrisa vor participa la proba interviu a concursului, joi, 07.06.2018, ora 14.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112.

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele probei scrise au fost afisate astazi, 05.06.2018, ora 14.00

Rezultatul contestatiei la proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante organizat in data de 05.06.2018

 

Nr. crt. Nume prenume Punctajul obținut la proba scrisă Punctajul obținut la contestația probei scrise Punctajul final la proba scrisă Rezultat
1 Negoescu Iulia 35 puncte 37.33 puncte 35 puncte RESPINS

Rezultatul contestatiei la proba scrise au fost afisate astazi, 07.06.2018, ora 12.10.

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unui post vacant de executie organizat in perioada 05.06 – 07.06.2018

Functia publica vacanta: inspector, clasa I, grad debutant – serviciul Agentia Fiscala nr. 6

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele finale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Admis/ Respins
1. Rotaru Alexandru 77.5 85 162.5 Admis
2. Sanda Rodica 50 70 120 Respins
3. Perhaiță Andreea Sorina 38 38 Respins
4. Negoescu Iulia 35 35 Respins
5. Sofronie Irina 30 30 Respins
6. Cîju Ana Maria 23 23 Respins
7. Beresteanu Andreea 21.5 21.5 Respins
8. Rădulescu Alexandra 21.5 21.5 Respins
9. Menagi Serpil 15 15 Respins
10. Ursu Elena Mădălina 13 13 Respins
11. Dulamă Anne Marie 11 11 Respins
12. Neculai Nița 10 10 Respins
13. Alestar Claudia Gabriela 5 5 Respins

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afisat astazi, 07.06.2018, ora 15.30, la sediul institutiei din Bd. Tomis nr. 112, Constanta.

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unui post vacant de executie organizat in perioada 05.06 – 07.06.2018

Functia publica vacanta: inspector, clasa I, grad debutant – serviciul Agentia Fiscala nr. 6

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele finale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Admis/ Respins
1. Rotaru Alexandru 77.5 85 162.5 Admis
2. Sanda Rodica 50 70 120 Respins
3. Perhaiță Andreea Sorina 38 38 Respins
4. Negoescu Iulia 35 35 Respins
5. Sofronie Irina 30 30 Respins
6. Cîju Ana Maria 23 23 Respins
7. Beresteanu Andreea 21.5 21.5 Respins
8. Rădulescu Alexandra 21.5 21.5 Respins
9. Menagi Serpil 15 15 Respins
10. Ursu Elena Madalina 13 13 Respins
11. Dulamă Anne Marie 11 11 Respins
12. Neculai Nita 10 10 Respins
13. Alestar Claudia Gabriela 5 5 Respins

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Afisat astazi, 07.06.2018, ora 15.30, la sediul institutiei din Bd. Tomis nr. 112, Constanta.