REGULAMENT

DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

 

În temeiul dispoziţiilor:

-   art. 486 şi următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

-   art. 30 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-   Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată prin HG 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei în pieţele alimentare;

-   O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;

-   H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

-   Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală;

-   Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

-   Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

-   H.C.L. nr. 213/2017 privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

-   H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

 

Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Consiliului Local Constanţa în conformitate cu regulile prevăzute mai jos:

 

Art. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc instituirea, administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Art. 3 Având în vedere componenţa preponderent turistică a municipiului Constanţa cât şi obligaţia autorităţilor publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat, confortabil, liniştit şi sigur, se impune instituirea taxelor speciale.

Art. 4 Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:

1.   construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, şi a spaţiilor de circulaţie pietonală

2.   amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice

3.   salubrizarea localității

4.   organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj

5.   administrarea cimitirelor şi crematoriilor

6.   prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public,

7.   înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public

8.   avizarea unor activități legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile

9.   crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranţa cetăţenilor

10.    furnizarea unor informații (date) sau certificate

11.    autorizarea/avizarea desfășurării unor activităţi

12.    efectuarea/reconstutuirea unor acte de stare civilă şi atestări profesionale

13.    dezvoltarea și promovarea turismului.

 

Art.5 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum şi a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.

Art.6 Serviciile publice locale din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Consiliului Local Municipal, care funcţionează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:

 

1. Serviciul Igienă Publică din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanţa

1.1 Taxa de salubrizare constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere din pubelele populaţiei, precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea acestora la rampa ecologică Ovidiu.

Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice care îşi au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Constanţa.

Persoanele juridice care îşi desfăşoara activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, nu plătesc taxa de salubrizare dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.

Taxa de salubrizare se stabileşte pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către contribuabili, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil.

Declararea se va face pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.

Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menţionată în declaraţie.

Scăderea de la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face dovada că nu a mai locuit pe raza municipiului Constanța. În lipsa acestor date scăderea se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de salubrizare.

În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.

Serviciul Igienă Publică este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

În cazul delegării prestării serviciului, pe baza contractului de achiziţie, Serviciul Igienă Publică, prin salariaţii proprii, monitorizează şi controlează periodic activitatea prestatorului de servicii, pentru a se asigura de respectarea standardului prevăzut prin contract.

Taxa de salubrizare este colectată prin intermediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, fiind utilizată în scopul finanţării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situaţiilor de plată întocmite de prestatori în baza cantităţilor confirmate de inspectorii primăriei prin procesele verbale de recepţie a prestaţiilor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

1.2 Taxa deșeuri inerte constituie venit cu destinaţie specială şi e fundamentată pe raţiuni legate de protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii/desfiinţări imobile, în locuri special amenajate unde permanent se acţionează cu utilaje pentru depozitarea acestora.

Colectarea şi depozitarea separată a deşeurilor inerte se impune în egală măsură, întrucât deşeurile menajere sunt supuse unui flux tehnologic în care nu pot fi procesate materialele rezultate din construcţii/demolări imobile (beton, armătură, etc.).

Taxa se achită de către persoanele fizice şi juridice care solicită depozitarea deşeurilor rezultate din construcţii/desfiinţări imobile la rampa de deşeuri inerte.

Pentru obţinerea autorizației de deșeuri inerte solicitanţii persoane fizice sau juridice vor depune la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local o cerere însoțită de documentele prevăzute în capitolul VI al Anexei nr. 5 al prezentei hotărâri.

Taxa deșeuri inerte nu include contravaloarea serviciului de transport a deşeurilor inerte.

Menținerea în condiții optime a rampei de deșeuri inerte prin lucrări de nivelare revine Serviciului Igienă Publică, care este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a rampei, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

2. Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice

2.1 Taxa aviz colectare deşeuri industriale reciclabile constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie în scopul protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei municipiului Constanţa, prin înlaturarea efectelor nedorite ale activităţii de strângere, sortare şi depozitare a deşeurilor industriale reciclabile.

Taxa se achită de către toţi agenţii economici care desfăşoara activitatea de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, la momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea avizului de colectare, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile republicată.

Biroul Siguranță Circulație Urbană și Parcări funcţionează conform prevederilor H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Responsabilitatea stabilirii și controlului taxei revine Biroului Siguranță Circulație Urbană și Parcări din cadrul Direcției Gestionare Servicii Publice.

 

3. Serviciul Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice

3.1 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării.

Activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Serviciul Management Drumuri și Transport Public este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Taxa achitată va fi fiind utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

3.2 Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii costului legat de eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Activitatea de eliberare a certificatului de înregistrare a acestor vehicule se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile H.C.L. nr. 509/2003 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, precum şi cu prevederile din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Taxa se achită de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fiscal pe raza municipiului Constanţa, care au în proprietate vehicule supuse înregistrării conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice coroborat cu dispoziţiile H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare al acesteia.

Durata de valabilitate a certificatului de înregistrare este nelimitată.

Responsabilitatea supravegherii activităţii revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

3.3 Taxă pentru eliberarea avizului cap de linie/puncte îmbarcare, debarcare şi a avizului de traseu/licenţei de traseu prin curse regulate speciale constituie venit cu destinaţie specială, fiind conformă cu prevederile Anexei nr. 6 din H.C.L. nr. 44/2004 privind serviciile regulate de transport local de călători şi instituită în vederea menţinerii în stare de funcţionare a reţelei stradale de pe domeniul public al Municipiului Constanţa. 

Taxa se achită anual de către toţi operatorii de transport, persoane fizice şi juridice, care execută servicii de transport local, judeţean, interjudeţean sau special de călători pe raza administrativă a municipiului Constanţa.

Sunt exceptaţi de la plata taxei pentru eliberarea avizului de traseu/licenţei de traseu prin curse regulate speciale, operatorii de transport care efectuează serviciul de transport special de călători în folosul diferitelor ministere, pentru aceste rute de transport special, precum şi operatorii care efectuează serviciul de transport pe traseele de tranzit (Bd. I.C. Brătianu de la intrarea în municipiul Constanţa până la intersecţia cu str. Pasajului; str. Pasajului de la intersecţia cu bd. I.C. Brătianu până la intersecţia cu bd. Aurel Vlaicu); bd. Aurel Vlaicu de la intersecţia cu str. Pasajului până la intersecţia cu DN 3C (sens giratoriu Real 2).

Avizul eliberat este valabil pe o durată de un an de la data eliberării.

Stabilirea taxei şi folosirea fondurilor încasate cu acest titlu revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum şi de menţinerea în stare de funcţionare a arterelor de circulaţie din municipiul Constanţa, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

3.4 Taxe pentru transport persoane sau bunuri în regim taxi constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţării activităţii Serviciului Management Drumuri și Transport Public, respectiv pentru desfăşurarea de către acesta a următoarelor activităţi:

- eliberare autorizaţie transport persoane sau bunuri în regim taxi;

- eliberare şi vizare anuală a autorizaţiei taxi.

Aceste activităţi se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare.

Achitarea contravalorii acestor taxe de către solicitanţii care urmează a desfăşura activitate de transport bunuri în regim taxi nu îi exonerează pe aceştia de la obligaţia plăţii taxei pentru folosirea tramei stradale.

Responsabilitatea supravegherii activităţii revine Serviciului Management Drumuri și Transport Public.

Serviciului Management Drumuri și Transport Public este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Serviciul se prestează în mod direct prin personalul angajat al Serviciului Management Drumuri și Transport Public în ceea ce priveşte autorizarea solicitanţilor, iar prestarea activităţii de amenajare a spaţiilor destinate staţionării taximetrelor şi inscripţionarea exterioară a autovehiculelor se face prin delegare pe bază de licitaţie publică.

Taxa achitată va fi utilizată pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Management Drumuri și Transport Public, precum şi pentru amenajarea şi întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea şi refacerea sistemului de semnalizare rutieră (marcaje, indicatoare rutiere şi lucrări de semaforizare), precum şi pentru lucrări de întreţinere a reţelei stradale, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

4. Compartiment Organizare Evenimente din cadrul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale

4.1 Taxa de dezvoltare și promovare a turismului constituie venit cu destinaţie specială fiind instituită în scopul dezvoltării şi valorificării potenţialului turistic al Staţiunii Mamaia şi Satului de Vacanţă fiind utilizată pentru finanţarea activităţilor de dezvoltare și promovare a patrimoniului turistic, precum și pentru înființarea și funcționarea organizației de management al destinației în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Astfel, Compartimentul Organizare Evenimente din cadrul Direcției Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale organizează spectacole, manifestări şi concursuri în staţiune, va realiza programe de promovare şi direcţionare a destinaţiei turistice către staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă pentru dezvoltarea și promovarea staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă ca destinaţie turistică la nivel naţional şi internaţional şi de creştere a gradului de expunere a Satului de Vacanţă în rândul obiectivelor turistice.

Taxa este încasată de la operatorii economici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în Sat Vacanţă şi staţiunea Mamaia, cuantumul acesteia fiind cel prevăzut în Anexa nr. 5 capitolul V.

Compartimentul Organizare Evenimente este organizat şi funcţionează în conformitate cu H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Sumele încasate cu titlu de taxă de dezvoltare și promovare a turismului, vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care a fost instituită.

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

5. Serviciul Cadastru din cadrul Direcţiei Patrimoniu și Cadastru

5.1 Taxa privind intabularea dreptului de folosinţă asupra terenului conform Legii nr. 7/1996 constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru verificarea documentaţiei depuse de către solicitant şi emiterea acordului privind intabularea dreptului de proprietate al municipiului Constanţa pentru imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa.

Taxa se instituie în sarcina tuturor persoanelor fizice şi juridice care solicită acordul autorităţii locale privind intabularea dreptului de proprietate.

Taxa se achită la ridicarea documentului prin care se emite acordul de intabulare. Acordul se emite în baza unei documentaţii depuse de către solicitant, respectiv:

1.   cerere;

2.   copie acte de proprietate;

3.   planuri de situație executate de persoane fizice/juridice autorizate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei;

4.   certificat de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală;

5.   proces verbal de vecinătate.

Serviciul Cadastru este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Prestarea activităţii se face prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Serviciului Cadastru, respectiv plata drepturilor salariale, achiziţionare de tehnică de calcul, precum şi articole birotică în vederea întreţinerii şi actualizării arhivei cadastrale a Direcţiei Patrimoniu.

Această arhivă constituie baza verificării situaţiei juridice a imobilului, verificare obligatorie înainte de emiterea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

6. Serviciul Autorizare Operatori Economici din cadrul Direcţia Autorizare și Sprijin Operatori Economici

6.1. Taxă eliberare aviz program de funcţionare precum şi viza anuală a acestuia pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi a prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, republicată, O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, H.G. nr. 333/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cât şi a prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa îl reprezintă exercitarea activităţilor comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, de către agenţi economici, în condiţiile prevederilor legale şi a H.C.L. nr. 371/2016.

Taxa trebuie achitată de către operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în municipiul Constanţa.

Operatorul economic este  considerat autorizat în momentul eliberării avizului program de funcţionare.

Serviciul Autorizare Agenţi Economici este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de avizare de realizează de către personalul din cadrul Serviciului Autorizare Operatori Economici, conform prevederilor H.C.L. nr. 371/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa.

Taxa achitată este utilizată parţial pentru cheltuielile generate de întreţinerea şi funcţionarea Serviciului Autorizare Operatori Economici. Având în vedere necesitatea creării unui cadru propice desfăşurării activităţilor economice, o parte din veniturile obţinute din încasarea respectivei taxe vor fi folosite pentru reabilitarea, întreţinerea şi menţinerea iluminatului public, serviciu prestat de către Serviciul Drumuri şi Iluminat Public din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice, activitate care se realizează prin delegare.

Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

7. Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Locale de Evidență Persoane

7.1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbători legale) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sărbători legale se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului civil.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.2 Taxa pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în regim preferenţial se achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului civil.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în regim prefereţial se realizează prin intermediul personalului propriu.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special (registre de naştere, căsătorie şi decese), cerneală specială, tipizate, rechizite, plata orelor suplimentare pentru funcţionarii din cadrul serviciului, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.3 Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoanele fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului Stare Civilă cu excepţia următoarelor categorii de persoane:

a) persoanele cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b) persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

În vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadreare în grad şi tip de handicap, precum şi un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilităţii de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenţie.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată şi a prevederilor Codului civil.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente, birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

7.4 Taxa pentru trimiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim de urgenţă (în 3 zile de la data înregistrării cererii) constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă.

Taxa se achită de către persoanele care solicită transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate în regim preferenţial. În acest sens, dosarul de transcriere va fi înaintat către Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor în maxim 3 zile de la data înregistrării cererii, termen în care vor fi efectuate verificările necesare stabilite prevederilor legale.

Taxa pentru transmiterea dosarului de transcriere la DPJEP în regim preferenţial se achită cu anticipaţie la data depunerii documentaţiei la Serviciul Starea Civilă.

Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, actualizată şi completată cu prevederile Codului civil şi HG 64/2011.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, respectiv pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, echipamente de birotică şi consumabile, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Prevederile prezentei se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

8. Serviciul Gestionare Cimitire din cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice

8.1 Taxă întreţinere cimitire constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea întreţinerii cimitirelor, menţinerea curăţeniei şi pazei cimitirelor situate în municipiul Constanţa.

Taxa urmează a fi achitată doar de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci, sau urmaşii acestora.

Taxa de concesionare locuri de veci este stabilită diferenţiat pe categorii de cimitire şi durata de concesionare.

Serviciul Gestionare Cimitire este organizat şi funcţionează in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Activitatea de întreţinere a cimitirelor se efectuează de către prestatori, angajaţii Serviciului Gestionare Cimitire urmând a verifica şi recepţiona lucrările efectuate de către aceştia.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

8.2 Taxă aviz construcţie funerară constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Gestionare Cimitire.

Taxa urmează a fi achitată de către solicitantul avizului.

Serviciul Gestionare Cimitire este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi modernizare a cimitirelor, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului de pază, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

9. Serviciului de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari din cadrul Direcției Administrație Publică Locală

 

9.1 Taxa pentru eliberarea atestatului persoanelor fizice care susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de imobile constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în domeniul administrării imobilelor constituite în asociaţii de proprietari. În conformitate cu prevederile H.G.
nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare taxa este încasată în vederea prestării de către Comisia de evaluare din cadrul Serviciului de Sprijinire şi îndrumare Asociaţii de Proprietari a activităţii de evaluare şi eliberare a atestatului pentru persoanele fizice, susţin examenul de atestare pentru funcţia de administrator de condominiu.

Taxa se achită de către toate persoanele fizice care promovează examenul de atestare, după afişarea rezultatelor examenului.

Serviciul se prestează direct de către Comisia de atestare constituită prin hotărâre de Consiliu Local.

Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare Asociaţii de Proprietari este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 271/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.

Taxa achitată va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de menţinere în parametri optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea, iar sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

 

Art. 7 Pentru prestarea activităţilor constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgenţă, multiplicare acte (fotocopiere) şi a certificatului de stare materială se instituie taxe speciale aferente, în vedere acoperirii cheltuielilor generate de aceste activităţi.

Taxele instituite sunt în acelaşi cuantum pentru toate serviciile din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.

Sumele colectate sunt folosite pentru achiziţionarea arhivei electronice, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor.

 

Art. 8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.