Nr. înreg: T16335/01.03.2018

 

 

REFERAT DE FUNDAMENTARE

a proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

la nivelul municipiului Constanța

începând cu anul 2019

 

În conformitate cu prevederile:

 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală republicată;

- hotărârilor Consiliului Local Constanţa cu relevanţă în stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale,

 

Luând în considerare:

- adresa Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 9954/29.01.2018 la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice (fost Ministerul Dezvoltării Regionale, Administației Publice și Fondurilor Europene) conform căreia rata inflației pentru anul 2017 este 1,3%,

- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul municipiului Constanța aprobate prin Hotărârea Consiliului local Constanţa nr. 416/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018,

- propunerile formulate de către direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Constanța,

 

pentru crearea unei politici fiscale predictibile în vederea creșterii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri, aspect ce impune autorităților deliberative locale adoptarea în cursul anului curent, cu aplicabilitate în anul fiscal următor, a impozitelor și taxelor locale,

 

în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2017 comunicată de Institutul Național de Statistică,

 

propunem ca începând cu anul 2019, nivelului impozitelor și taxelor locale cât și a limitelor amenzilor contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 1,3% față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 416/2017, din următoarele considerente:

 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală ((1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.”).

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019.

 

 

Director Executiv

Virginia Uzun