Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de executie temporar vacant în perioada 07.02.2017 - 10.02.2017
23.01.2017

 Prin prezenta vă comunicăm că instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unui post de execuție temporar vacant, conform prevederilor art. 56 lit. d) şi ale art. 58, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale titlulului II (privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bld. Tomis nr. 112 în data de 07.02.2017, ora 10.00 - proba scrisă, respectiv 10.02.2017, ora 10.00 - interviul.

 

Dosarele de înscriere se depun în perioada 23.01 – 30.01.2017, între orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bld. Tomis nr. 112.

 

II. Condiţii de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

a)   Să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

b)   Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)    Să aibă minimum vârsta de 18 ani împliniţi;

d)   Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)   Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

f)    Să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei acţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)   Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-au încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

h) Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

III. Condiţiile de participare şi postul de execuţie temporar vacant pentru care se organizează concurs sunt:

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Clasa

Grad

Nr. post

Compartiment

ID

Conditii pentru ocuparea posturilor

Studii

Vechime in specialitatea studiilor

1

Inspector

I

principal

1

Serviciul Achiziții Publice

278254

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  cunoștințe de operare PC;

5 ani

 

IV. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:

1.   formularul de înscriere;

2.   copia actului de identitate;

3.   copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5.   cazierul judiciar;*

6.   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; **

7.   declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

8.   declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999;

9.   CV model European

10. recomandare de la ultimul loc de muncă.

 * documentul prevăzut la pct. 5 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 ** adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

Bibliografia pentru concurs:

inspector, clasa I, grad principal – Serviciul Achiziții Publice:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Ordin nr. 264 din 8 iunie 2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

- Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa din bld. Tomis nr. 112 şi la nr. de telefon: 0241/488564.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis