Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin promovare a unui post de conducere vacant in data 28.02.2017
26.01.2017

 Prin prezenta va comunicam ca institutia noastra organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. a) si ale art. 58 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de promovare se va desfasura la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bld. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 27.01 – 15.02.2017, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bld. Tomis nr. 112;

-    proba scrisa are loc in data de 28.02.2017, ora 10.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a)   Sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

b)   Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)    Sa aiba minimum varsta de 18 ani impliniti;

d)   Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e)   Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza unui examen medical de specialitate;

f)    Sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei actiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g)   Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-au incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

h) Sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditiile specifice sunt cele prevazute la art. 57 alin. (6) lit. a), b) si art. 66 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume :

- 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de director executiv adjunct;

- sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

- sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;

- sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;

- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

 

III. Postul vacant pentru care se organizeaza concursul este:

 

Nr.

crt

Functia

 

 

Nr. post

ID

Conditii pentru ocuparea posturilor

Studii

Vechime in specialitatea studiilor

1.

Director executiv adjunct

1

444660

studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;

minim

3 ani

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

f) cazierul administrativ.

 

V. Bibliografia pentru concurs:

Director executiv adjunct

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 382/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis