Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unui post de executie vacant organizat in data 05.06.2018
04.05.2018

 

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta intentioneaza sa ocupe prin concurs, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea functie publica de executie vacanta, dupa cum urmeaza:

- 1 post de inspector, clasa I, grad debutant – ID post 278140, in cadrul serviciului Agentia Fiscala nr. 6.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 04.05 – 23.05.2018, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza - nivel baza, au loc in data de 04.06.2018, ora 10.00;

-    proba scrisa are loc in data de 05.06.2018, ora 10.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile de participare la concurs pentru functia publica de executie vacanta sunt:

a)     Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice sunt:

1.  inspector, clasa I, grad debutant: -.

c)     Conditiile specifice:

1. inspector, clasa I, grad debutant:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza;

-  cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;

9) declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul functionarilor publici (r2) care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

 

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

 

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

a)  inspector, clasa I, grad debutant - serviciul Agentia Fiscala nr. 6

·   Elaboreaza adrese catre contribuabili, diverse institutii sau alte parti interesate;

·   Elaboreaza raspunsuri la solicitarile contribuabililor, diverselor institutii sau ale altor parti interesate;

·   Elaboreaza istorice de rol fiscal, certificate de stare materiala, efectueaza compensari si restituiri de sume;

·   Elaboreaza raspunsuri la cererile de intrare in audienta, la audientele on-line, la chestionarele de evaluare a satisfactiei contribuabilor on-line, la intrebarile formulate pe pagina de facebook a institutiei si/sau comunicate pe adresa de e-mail a compartimentului;

·   Elaboreaza adrese catre alte compartimente din cadrul institutiei;

·   Elaboreaza invitatii catre contribuabili pentru clarificarea situatiei fiscala a acestora;

·   Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;

·   Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala;

·   Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;

·   Intocmeste centralizatorul lunar privind restituirile si compensarile de sume efectuate prin Primaria Municipiului Constanta;

·   Asigura comunicarea telefonica cu contribuabilii care apeleaza atat serviciul TelVerde cat si numarul de telefon al compartimentului, cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Verifica rapoartele de incasari si registrele de casa intocmite cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Participa si coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;

·   Arhiveaza fizic si electronic documentele rezultate din activitatea proprie, cu exceptia certificatelor de atestare fiscala care sunt arhivate fizic de catre angajatii Serviciului Managementul Documentelor;

·   Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;

·   Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe modificarile/returnarile in dosarele de executare silita atunci cand se impune;

·   Intocmeste documentele speciale (instiintare de plata, nota de constatare, dispozitii de urmarire);

·   Emite decizii de impunere/compensare sume/restituiri sume;

·   Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, datele din documente justificative existente la dosarul fiscal al contribuabilului, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;

·   Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

·   Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;

·   Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;

·   Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele

fiscale si documentele justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;

·   Colecteaza impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;

·   Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

a)  inspector, clasa I, grad debutant - Serviciul Agentia Fiscala nr. 6

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pirleala Andra - Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat în data de 30.05.2018

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul

selecţiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

1.

Alestar Claudia Gabriela

ADMIS

-

2.

Beresteanu Andreea

ADMIS

-

3.

Blebea Cristina

ADMIS

-

4.

Cîju Ana Maria

ADMIS

-

5.

Ciubotariu Adriana

ADMIS

-

6.

Dănilă Marcel

ADMIS

-

7.

Dulamă Anne Marie

ADMIS

-

8.

Leca Ana Maria

ADMIS

-

9.

Menagi Serpil

ADMIS

-

10.

Munteanu Andrei Manuel

ADMIS

-

11.

Musat - Hristodorescu Petrișor Cristi

ADMIS

-

12.

Neculai Nița

ADMIS

-

13.

Negoescu Iulia

ADMIS

-

14.

Pancu Remus Marian

ADMIS

-

15.

Perhaiță Andreea Sorina

ADMIS

-

16.

Pletea Bogdan Cristian

ADMIS

-

17.

Rădulescu Alexandra

ADMIS

-

18.

Rotaru Alexandru

ADMIS

-

19.

Sanda Rodica

ADMIS

-

20.

Sofronie Irina

ADMIS

-

21.

Topală Cătălina

ADMIS

-

22.

Ursu Elena Mădălina

ADMIS

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba de selecție a dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Ciubotariu Adriana

Certificat de absolvire seria F nr. 0191013/21.01.2013

Operator calculator electronic și rețele

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(operatorul de calculator electronic și retele se ocupă în principal cu instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționarii și întreținerii acestora, asigurarea securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor, precum și cu asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice)

2.

Cîju Ana Maria

Atestat profesional seria A nr. 0062335/2004

Competențe de operare pe calculator și competențe de nivel mediu de programare

ADMIS

-

3.

Dulamă Anne Marie

Diplomă de bacalaureat seria Z nr. 0027999/12.07.2015

Utilizator avansat

ADMIS

-

4.

Menagi Serpil

Certificat de competențe digitale seria B nr. 0007509/13.07.2013

Utilizator experimentat

ADMIS

-

5.

Munteanu Andrei Manuel

Certificat de absolvire seria J nr. 00016292/20.12.2017

Competențe informatice – program de inițiere

ADMIS

-

6.

Neculai Nița

Certificat de competențe digitale seria A nr. 0097423/20.05.2015

Utilizator experimentat

ADMIS

-

7.

Negoescu Iulia

Permis ECDL seria RO 075635/09.06.2011

 ECDL Complet

ADMIS

-

8.

Pletea Cristian Bogdan

Adeverință absolvire curs nr. 302/21.12.2017

Operare calculator electronic și rețele

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(operatorul de calculator electronic și retele se ocupă în principal cu instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționarii și întreținerii acestora, asigurarea securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor, precum și cu asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice)

9.

Rădulescu Alexandra

Certificat de absolvire seria F nr. 0009988/10.02.2009

Operare calculator electronic și rețele

RESPINS

Nu îndeplinește competențele solicitate, cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel - nivel bază.

(operatorul de calculator electronic și retele se ocupă în principal cu instalarea și configurarea calculatoarelor/rețelei de calculatoare, asigurarea funcționarii și întreținerii acestora, asigurarea securității datelor și echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicații, menținerea evidenței echipamentelor și a dispozitivelor de stocare a datelor, precum și cu asigurarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice)

10.

Sanda Rodica

Certificat de absolvire seria H nr. 00112651/17.05.2013

Competențe informatice

ADMIS

-

11.

Ursu Elena Mădălina 

Diplomă de bacalaureat seria A nr.0116441/02.03.2015

Utilizator avansat

ADMIS

-

 

Candidații declarați „RESPINS“ și cei cărora nu le-a fost echivalată proba suplimentară de competențe specifice în domeniul tehnologiei informației se vor prezenta luni, 04.06.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare în domeniul tehnologiei informației.

 

Rezultatele echivalării probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Competențele obținute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

1.

Blebea Cristina

Certificat de competență lingvistică nr. 3800/25.04.2016

Comunicare în limba engleză în vederea înscrierii la examentul de licență

RESPINS

Documentul depus nu se află printre cele menționate în procedura aprobată la nivelul instituției (certificate din categoria celor menționate în Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competențe profesionale eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului)

2.

Ciubotariu Adriana

Certificat de competență lingvistică nr. 24088/05.10.2010

Comunicare în limba engleză în vederea înscrierii la examentul de licență

RESPINS

Documentul depus nu se află printre cele menționate în procedura aprobată la nivelul instituției (certificate din categoria celor menționate în Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competențe profesionale eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului)

3.

Cîju Ana Maria

Atestat profesional seria A nr. 0062426/2004

Competențe lingvistice de nivel mediu în limba engleză

ADMIS

-

4.

Dulamă Anne Marie

Certificat de competență lingvistică seria B nr.008716/2013

Competențe lingvistice de nivel B1-B2 în limba engleză

ADMIS

-

5.

Menagi Serpil

Certificat de competență lingvistică seria B nr.007486/2013

Competențe lingvistice de nivel B1-B2 în limba engleză

ADMIS

-

6.

Neculai Nița

Certificat de competență lingvistică seria A nr.0098898/2015

Competențe lingvistice de nivel B1-B2 în limba engleză

ADMIS

-

7.

Pletea Cristian Bogdan

Cambridge Enghlish level 2 certificat ESOL International (Advanced) nr.0047201486

Competențe lingvistice nivel C (AVANSAT)

ADMIS

-

8.

Rădulescu Alexandra

Certificat de absolvire seria F nr. 0004071/2008

Comunicare în limba engleză – nivel mediu

ADMIS

-

 

Candidații declarați „RESPINS“ și candidații cărora nu le-a fost echivalată proba suplimentară de competențe specifice de comunicare în limbi străine - limba engleză - nivel bază, se vor prezenta luni, 04.06.2018, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Afişat astăzi, 30.05.2018, ora 15.00, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, bd. Tomis nr. 112. 

Rezultatul probelor suplimentare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat în data de 04.06.2018

 

Nr. crt.

Nume prenume

testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației

testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine engleză

Rezultat

1

Cîju Ana Maria

probă echivalată

probă echivalată

ADMIS

2

Dulamă Anne Marie

probă echivalată

probă echivalată

ADMIS

3

Menagi Serpil

probă echivalată

probă echivalată

ADMIS

4

Neculai Nița

probă echivalată

probă echivalată

ADMIS

5

Negoescu Iulia

probă echivalata

90

ADMIS

6

Sanda Rodica

probă echivalata

90

ADMIS

7

Rădulescu Alexandra

80

probă echivalata

ADMIS

8

Ursu Elena Mădălina

probă echivalata

50

ADMIS

9

Alestar Claudia Gabriela

70

90

ADMIS

10

Beresteanu Andreea

80

90

ADMIS

11

Perhaiță Andreea Sorina

70

100

ADMIS

12

Rotaru Alexandru

80

100

ADMIS

13

Sofronie Irina

50

80

ADMIS

14

Pletea Bogdan Cristian

30

-

RESPINS

15

Blebea Cristina

neprezentat

neprezentat

RESPINS

16

Ciubotariu Adriana

neprezentat

neprezentat

RESPINS

17

Dănilă Marcel

neprezentat

neprezentat

RESPINS

18

Leca Ana Maria

neprezentat

neprezentat

RESPINS

19

Munteanu Andrei Manuel

probă echivalata

neprezentat

RESPINS

20

Musat - Hristodorescu Petrișor Cristi

neprezentat

neprezentat

RESPINS

21

Pancu Remus Marian

neprezentat

neprezentat

RESPINS

22

Topală Cătălina

neprezentat

neprezentat

RESPINS

           

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la probele suplimentare pot formula contestaţie în termen de 1 oră de la afişare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Doar candidații declarați „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisă a concursului, marți, 05.06.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru susținerea probei scrise.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probelor suplimentare au fost afişate astăzi, 04.06.2018, ora 13.00.

 

 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante organizat în data de 05.06.2018

 

 

Nr. crt.

Nume prenume

Rezultat proba scrisă

Rezultat

1

Rotaru Alexandru

77.5

ADMIS

2

Sanda Rodica

50

ADMIS

3

Perhaiță Andreea Sorina

38

RESPINS

4

Negoescu Iulia

35

RESPINS