Skip Navigation LinksPrima pagina > Stiri arhivate >

ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi de executie vacante organizat in data 26.03.2018
23.02.2018

 

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeaza, in conformitate cu prevederile art. 56 lit. d), art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata, concurs de recrutare a  urmatoarelor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

1. serviciul Agentia Fiscala nr. 2

- 1 post de inspector, clasa I, grad asistent – ID post 278164;

2. biroul Managementul Fizic al Documentelor

- 1 post de inspector, clasa I, grad debutant – ID post 278163.

 

I. Organizarea concursului:

Concursul de recrutare se va desfasura la sediul din bd. Tomis nr. 112, dupa cum urmeaza:

-    dosarele de inscriere se depun in perioada 23.02 – 14.03.2018, intre orele 13°°- 14°°, la Serviciul Resurse Umane, bd. Tomis nr. 112;

-    probele suplimentare, testarea cunostintelor de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza si testarea cunostintelor de limba straina: limba engleza - nivel baza, au loc in data de 26.03.2018, ora 10.00;

-    proba scrisa are loc in data de 26.03.2018, ora 13.00;

-    data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

 

II. Conditii de participare:

In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

III. Conditiile pentru ocuparea posturilor de executie vacante pentru care se organizeaza concurs sunt:

a)     Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)    Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice sunt:

1.  inspector, clasa I, grad asistent: minim 1 an;

2.  inspector, clasa I, grad debutant: -.

c)     Conditiile specifice:

1. inspector, clasa I, grad asistent:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza;

-  cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

2. inspector, clasa I, grad debutant:

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-  cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel  - nivel baza;

-  cunostinte de limba straina: limba engleza – nivel baza.

 

IV. Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

1) formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul Resurse Umane (la sediul Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, bd. Tomis nr. 112) sau se poate descarca de pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul);

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;

5) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (daca este cazul);

6) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

 

Formatul standard al adeverintelor prevazute la punctul 5 este cel prevazut de anexa nr. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care adeverintele care au un alt format decat cel mentionat, acestea trebuie sa contina: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cu exceptia documentului prevazut la punctul 3, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail sru
@spit-ct.ro, cu specificarea perioadei de desfasurare a concursului, a compartimentului si a functiei publice pentru care candidatul isi exprima optiunea.

 

Documentul prevazut la punctul 7 poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

V. Atributiile stabilite in fisa postului:

a)  inspector, clasa I, grad asistent- serviciul Agentia Fiscala nr. 2

·   Elaboreaza adrese catre contribuabili, diverse institutii sau alte parti interesate;

·   Elaboreaza raspunsuri la solicitarile contribuabililor, diverselor institutii sau ale altor parti interesate;

·   Elaboreaza istorice de rol fiscal, certificate de stare materiala, efectueaza compensari si restituiri de sume;

·   Elaboreaza raspunsuri la cererile de intrare in audienta, la audientele on-line, la chestionarele de evaluare a satisfactiei contribuabilor on-line, la intrebarile formulate pe pagina de facebook a institutiei si/sau comunicate pe adresa de e-mail a compartimentului;

·   Elaboreaza adrese catre alte compartimente din cadrul institutiei;

·   Elaboreaza invitatii catre contribuabili pentru clarificarea situatiei fiscala a acestora;

·   Anexeaza confirmarile de primire la corespondenta efectuata cu contribuabilii, diversele institutii sau alte parti interesate;

·   Verifica si vizeaza toate certificatele de atestare fiscala;

·   Semneaza certificatele de atestare fiscala pentru alte destinatii decat cele de instrainare bunuri imobile;

·   Intocmeste centralizatorul lunar privind restituirile si compensarile de sume efectuate prin Primaria Municipiului Constanta;

·   Asigura comunicarea telefonica cu contribuabilii care apeleaza atat serviciul TelVerde cat si numarul de telefon al compartimentului, cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Verifica rapoartele de incasari si registrele de casa intocmite cu respectarea reglementarilor interne si/sau procedurilor/ instructiunilor aprobate la nivelul institutiei;

·   Participa si coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;

·   Arhiveaza fizic si electronic documentele rezultate din activitatea proprie, cu exceptia certificatelor de atestare fiscala care sunt arhivate fizic de catre angajatii Serviciului Managementul Documentelor;

·   Se deplaseaza pe teren in vederea solutionarii debitelor incerte si recuperarii debitelor restante si a depistarii bunurilor care nu sunt supuse impozitarii sau sunt declarate eronat si intocmeste procese verbale de constatare la fata locului, dupa caz;

·   Opereaza in aplicatia informatica de impozite si taxe modificarile/returnarile in dosarele de executare silita atunci cand se impune;

·   Intocmeste documentele speciale (instiintare de plata, nota de constatare, dispozitii de urmarire);

·   Emite decizii de impunere/compensare sume/restituiri sume;

·   Inregistreaza in programul informatic de impozite si taxe locale, cu responsabilitatea operarii corecte a acestora, datele din ITL-uri/declaratii fiscale/formulare, datele din documente justificative existente la dosarul fiscal al contribuabilului, stabileste impozitele si taxele datorate si informeaza contribuabilul cu privire la obligatiile fiscale rezultate;

·   Intocmeste procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

·   Listeaza zilnic rapoartele aferente modificarilor si borderourilor efectuate in programul informatic de impozite si taxe locale;

·   Inainteaza rapoartele emise la sfarsitul zilei cu privire la activitatea desfasurata impreuna cu documentele justificative atasate catre seful de serviciu in vederea vizarii de legalitate si conformitate si transmiterii catre Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu pentru verificare si vizare;

·   Verifica permanent dosarele fiscale ale contribuabililor si opereaza la modificarea bazei de impunere ori de cate ori constata neconcordante intre datele inscrise in evidentele

fiscale si documentele justificative, emite si comunica decizii de impunere contribuabililor vizati;

·   Colecteaza impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;

·   Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

b) inspector, clasa I, grad debutant - Biroul Managementul Fizic al Documentelor

· Initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului arhivistic al dosarelor,  in cadrul institutiei, ori de cate ori se impune modificarea acestuia;

·  Asigura legatura cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului;

·  Urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

·  Pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale, numai cu aprobarea sefului ierarhic superior, toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;

·  Preia sub semnatura documentele ce urmeaza a fi grupate in dosare, pe baza de borderou emis din aplicatia informatica de registratura;

·  Verifica zilnic in aplicatia informatica de registratura lista cu numere de inregistrare a documentelor trimise de catre functionarii din cadrul compartimentelor institutiei;

·  Verifica in borderourile atasate documentele primite si daca exista concordanta in aplicatia informatica de registratura intre documentele existente efectiv si informatiile inscrise;

·  In cazul in care in urma verificarii se constata existenta unor neconcordante, se solicita emitentului remedierea acestora;

·  Solutioneaza in aplicatia informatica de registratura numerele de inregistrare aferente documentelor a caror primire a verificat-o anterior, prin selectarea optiunii „Document”;

·  Grupeaza intr-un biblioraft distinct, in ordine cronologica, toate borderourile in baza carora a primit documentele destinate constituirii dosarelor. Prin sintagma „ordine cronologica” se intelege aranjarea documentelor in dosar astfel: cele mai noi deasupra, iar cele mai vechi dedesubt;

·  Introduce documentele  in dosare in termen de maxim doua zile lucratoare de la data primirii acestora;

·  Aranjeaza documentele in bibliorafturi prin realizarea istoricului matricolei corespondente pe adresa bunului (se vor aranja actele la matricola respectiva in ordinea cronologica a succesiunii lor);

·  Asigura introducerea documentelor in bibliorafturi astfel incat sa fie posibila citirea completa a textului, datelor si rezolutiilor;

·  In cazul in care se vor gasi documente identice, in dosar va ramane un singur   exemplar, restul fiind extrase si distruse (Atentie: doar documentele justificative: acte privind transferul de proprietate, schite cadastrale, etc., nu se vor elimina formularele tipizate);

·  In cazul in care activitatea de aranjare a documentelor in bibliorafturi se desfasoara in alta locatie (biroul serviciului) intocmeste proces verbal de predare-primire in doua exemplare, cate unul pentru fiecare din partile implicate;

·  Arhiveaza si gestioneaza electronic documentele (in cazul in care acestea nu se regasesc in arhiva electronica) la cererea angajatilor din cadrul compartimentului in care isi desfasoara activitatea sau din alte compartimente ale institutiei;

·  In cazul in care documentul iese din depozitul de arhiva pentru a fi cercetat, completeaza rubricile cu datele de identificare a documentului, numele persoanei care l-a solicitat si ii solicita acesteia sa confirme primirea prin semnatura in Registrul de depozit;

La returnarea documentului verifica integritatea acestuia; consemneaza in Registrul de depozit data restituirii si confirma prin semnatura proprie primirea acestuia, apoi il reintegreaza in fondul arhivistic;

· In rubrica „Observatii” se mentioneaza numarul de pagini ale documentului si eventuale deteriorari existente. In cazul in care la restituire constata lipsa unor pagini sau deteriorari suplimentare, vor face in rubrica „Observatii” o mentiune cu privire la cele constatate si vor inainta sefului compartimentului un raport detaliat;

·  Pregateste si grupeaza documentele in vederea introducerii lor in dosare (sorteaza documentele pe suburbii si le perforeaza);

·  Reconditioneaza documentele deteriorate;

·  Elimina acele, agrafele, filele nescrise, ciornele, notele si insemnarile personale;

·  Redistribuie documentele aflate in bibliorafturile supraincarcate in mai multe bibliorafturi, dupa caz;

·  Inlocuieste bibliorafturile uzate;

·  Eticheteaza bibliorafturile cu documente, mentionand indicativul compartimentului, categoria  de documente si termenul de pastrare cu respectarea cerintelor din „Nomenclatorul arhivistic” si instructiunilor de lucru;

·  Asigura ordinea si curatenia cu pastrarea libera a cailor de acces, a locurilor din apropierea instalatiilor de stingere a incendiilor, in spatiul destinat arhivei;

·  Interzice accesul oricarei persoane in spatiul destinat arhivei, cu exceptia celor care au aprobarea conducerii;

·  Nu permite pastrarea oricaror alte materiale ce nu apartin depozitelor de arhiva;

·  Pentru prevenirea incendiilor, i se interzice folosirea focului deschis, a radiatoarelor, resourilor, fumatului in incinta depozitului, precum si utilizarea comutatoarelor, intrerupatoarelor sau altor instalatii electrice defecte;

·  Utilizeaza echipamentul de protectie adecvat (manusi, masca de unica folosinta si halat);

·  Manipuleaza prin ridicare/transportare cu bratele documentele ce urmeaza a fi constituite in dosare;

·  Se deplaseaza si isi desfasoara activitatea in oricare din locatiile (arhivele) institutiei, in functie de necesitate sau alte atributii de serviciu stabilite de catre seful ierarhic superior.

· Intocmeste saptamanal programarea salariatilor pe ture, lunar foaia colectiva de prezenta, referatele de necesitate/aprovizionare;

· Intocmeste diverse adrese, situatii si centralizatoare la solicitarea sefului ierarhic superior;

·   Intocmeste raportul de sedinta al serviciului atunci cand este desemnat de catre seful de serviciu;

·   Participa sau, la solicitarea sefului de serviciu, coordoneaza campaniile de lucru organizate in cadrul institutiei;

·   Instruieste noii angajati cu privire la dispozitii, note interne emise de angajator, precum si in legatura cu modificarile legislative;

·   Indeplineste orice alte atributii si sarcini de serviciu repartizate ierarhic sau stabilite prin sarcini de serviciu, note interne, proceduri sau Dispozitii ale Directorului Executiv.

 

VI. Bibliografia pentru concurs:

 

a)  inspector, clasa I, grad asistent - Serviciul Agentia Fiscala nr. 2

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

b) inspector, clasa I, grad debutant - Biroul Managementul Fizic al Documentelor

-  Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 416/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018;

- Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale, actualizat;

- Ordinul nr. 94/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

- Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale;

-   Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata.

 

Procedura de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Produra de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

 

Date de contact: adresa de corespondenta bd. Tomis nr. 112, serviciul Resurse Umane, tel. 0241/488564, fax 0241/488568, e-mail sru@spit-ct.ro. Persoana de contact: Pirleala Andra - Daniela, inspector.

Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele intre orele 13°°- 14°°, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112, la nr. de telefon: 0241/488564 si pe site-ul www.spit-ct.ro, la sectiunea „Noutati”.

 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 26.03.2018

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul

selectiei dosarului

Motivul respingerii

dosarului

Serviciul Agentia Fiscala nr. 2 – inspector, clasa I, grad asistent

1.

Ciubotariu Adriana

ADMIS

-

2.

Gornea Diana - Alina

ADMIS

-

3.

Iosif Emanuel

ADMIS

-

4.

Marinescu Anca

ADMIS

-

5.

Pescu Stefan

ADMIS

-

6.

Zambila Lucian

ADMIS

-

Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Brandi Iani

ADMIS

-

2.

Florescu Ioana Stefania

ADMIS

-

3.

Garip Cristina

ADMIS

-

4.

Iuruc Ana-Maria

ADMIS

-

5.

Munteanu Andrei Manuel

ADMIS

-

6.

Munteanu Maria - Izabela

ADMIS

-

7.

Rotaru Alexandru

ADMIS

-

8.

Topala Catalina

ADMIS

-

9.

Ulesan Luiza - Iuliana

ADMIS

-

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de selectie a dosarelor pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

 

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine (limba engleza - nivel baza):

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Competentele obtinute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

Inspector, clasa I, grad asistent – Serviciul Agentia Fiscala nr. 2

1.

Ciubotariu Adriana

Certificat de competenta lingvistica nr. 24088/05.10.2010

Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta

RESPINS

Documentul depus nu se afla printre cele mentionate in procedura aprobata la nivelul institutiei (certificate din categoria celor mentionate in Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competente profesionale eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)

2.

Gornea Diana - Alina

Certificat de competenta lingvistica nr. 293/18.06.2008

Comunicare in limba engleza in vederea inscrierii la examentul de licenta

RESPINS

Documentul depus nu se afla printre cele mentionate in procedura aprobata la nivelul institutiei (certificate din categoria celor mentionate in Anexa nr. 2 din Ordinul nr. 5794/2009 sau atestate de competente profesionale eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)

3.

Pescu Stefan

Certificat de competenta lingvistica seria A nr. 0025201/09.07.2010

Competente lingvistice in limba engleza nivel B2

ADMIS

-

Inspector, clasa I, grad debutant - Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Florescu Ioana Stefania

Certificat de competenta lingvistica seria A nr. 0065288/06.04.2017

Competente lingvistice in limba engleza nivel B1-B2

ADMIS

-

2.

Garip Cristina

Diploma de bacalaureat seria Y nr.0546873/11.07.2012

Competente lingvistice in limba engleza nivel A2-B1

ADMIS

-

3.

Iuruc Ana-Maria

Diploma de bacalaureat seria A nr.0064632/28.01.2015

Competente lingvistice in limba engleza nivel B1-B2

ADMIS

-

 

Candidatii declarati „RESPINS“ la echivalarea probei de competente specifice de comunicare in limbi straine - limba engleza - nivel baza se vor prezenta luni, 26.03.2018, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine.

 

Rezultatele echivalarii probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei:

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Certificat depus pentru echivalarea probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Competentele obtinute

Rezultatul

echivalarii probei suplimentare

Motivul respingerii

dosarului

Serviciul Agentia Fiscala nr. 3 – inspector, clasa I grad superior

1.

Ciubotariu Adriana

Certificat de absolvire seria F nr. 0191013/21.01.2013

Operator calculator electronic si retele

RESPINS

Nu indeplineste competentele solicitate, cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel - nivel baza.

(operatorul de calculator electronic si retele se ocupa in principal cu instalarea si configurarea calculatoarelor/retelei de calculatoare, asigurarea functionarii si intretinerii acestora, asigurarea securitatii datelor si echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicatii, mentinerea evidentei echipamentelor si a dispozitivelor de stocare a datelor, precum si cu asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile specifice)

2.

Gornea Diana - Alina

Diploma de licenta seria A nr.0118409/08.10.2009

Licentiat in informatica

ADMIS

-

Atestat de competente profesionale seria B nr. 0050328/03.10.2007

Competente de operare pe calculator

3.

Pescu Stefan

Certificat de competente digitale seria A nr. 0049107/09.07.2010

Utilizator experimentat

ADMIS

-

Inspector, clasa I, grad debutant - Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Florescu Ioana Stefania

Certificat de competenta lingvistica seria A nr. 0065288/06.04.2017

Competente lingvistice in limba engleza nivel B1-B2

ADMIS

-

2.

Garip Cristina

Diploma de bacalaureat seria Y nr.0546873/11.07.2012

Competente lingvistice in limba engleza nivel A2-B1

ADMIS

-

3.

Iuruc Ana-Maria

Diploma de bacalaureat seria A nr.0064632/28.01.2015

Competente lingvistice in limba engleza nivel B1-B2

ADMIS

-

 

Candidatii declarati „RESPINS“ la echivalarea probei de competente specifice in domeniul tehnologiei informatiei se vor prezenta luni, 26.03.2018, ora 10.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei.

 

Doar candidatii declarati „ADMIS” la probele suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, luni, 26.03.2018, ora 13.00.

 

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Rezultatele echivalarii probelelor suplimentare au fost afisate la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta din bd. Tomis nr. 112 de catre secretarul comisiei de concurs, astazi 20.03.2018, ora 15.00.

 

Rezultatul probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 26.03.2018

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei suplimentare de testare in domeniul tehnologiei informatiei

Serviciul Agentia Fiscala nr. 2 – inspector, clasa I, grad asistent

1.

Ciubotariu Adriana

NEPREZENTAT

RESPINS

2.

Gornea Diana - Alina

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

3.

Iosif Emanuel

NEPREZENTAT

RESPINS

4.

Marinescu Anca

60

ADMIS

5.

Pescu Stefan

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

6.

Zambila Lucian

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Brandi Iani

80

ADMIS

2.

Florescu Ioana Stefania

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

3.

Garip Cristina

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

4.

Iuruc Ana-Maria

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

5.

Munteanu Andrei Manuel

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

6.

Munteanu Maria - Izabela

30

RESPINS

7.

Rotaru Alexandru

30

RESPINS

8.

Topala Catalina

70

ADMIS

9.

Ulesan Luiza - Iuliana

20

RESPINS

 

Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 26.03.2018

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei suplimentare de testare a competentelor lingvistice de comunicare in limbi straine

Serviciul Agentia Fiscala nr. 2 – inspector, clasa I, grad asistent

1.

Ciubotariu Adriana

NEPREZENTAT

RESPINS

2.

Gornea Diana - Alina

100

ADMIS

3.

Iosif Emanuel

NEPREZENTAT

RESPINS

4.

Marinescu Anca

80

ADMIS

5.

Pescu Stefan

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

6.

Zambila Lucian

NEPREZENTAT

RESPINS

Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Brandi Iani

100

ADMIS

2.

Florescu Ioana Stefania

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

3.

Garip Cristina

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

4.

Iuruc Ana-Maria

ECHIVALAT PROBA

ADMIS

5.

Munteanu Andrei Manuel

NEPREZENTAT

RESPINS

6.

Munteanu Maria - Izabela

NU A PARTICIPAT (RESPINS PROBA IT)

RESPINS

7.

Rotaru Alexandru

NU A PARTICIPAT (RESPINS PROBA IT)

RESPINS

8.

Topala Catalina

100

ADMIS

9.

Ulesan Luiza - Iuliana

NU A PARTICIPAT (RESPINS PROBA IT)

RESPINS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la probele suplimentare pot formula contestatie in termen de 1 ora de la afisare. Aceasta se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

Doar candidatii declarati „ADMIS” la ambele probe suplimentare vor participa la proba scrisa a concursului, luni, 26.03.2018, ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112, pentru sustinerea probei scrise.

 

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante organizat in data de 26.03.2018

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj obtinut

Rezultatul

probei scrise

Serviciul Agentia Fiscala nr. 2 – inspector, clasa I grad asistent

1.

Gornea Diana Alina

82

ADMIS

2.

Pescu Stefan

65

ADMIS

3.

Marinescu Anca

12

RESPINS

Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Brandi Iani

79

ADMIS

2.

Iuruc Ana - Maria

58

ADMIS

3.

Florescu Ioana Stefania

36

RESPINS

4.

Topala Catalina

33

RESPINS

5.

Garip Cristina

7.5

RESPINS

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Doar candidatii declarati „ADMIS” la proba scrisa vor participa la proba interviu a concursului, vineri, 30.03.2018, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 112.

 

Candidatii sunt rugati sa prezinte la intrarea in sala cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

Rezultatele probei scrise au fost afisate astazi, 27.03.2018, ora 08.30.

 

 

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea prin recrutare a unor posturi vacante de executie organizat in data de 26.03.2018

 

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica rezultatele finale:

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

Serviciul Agentia Fiscala nr. 2 – inspector, clasa I grad asistent

1.

Gornea Diana Alina

82

75

157

Admis

2.

Pescu Stefan

65

60

125

Respins

Biroul Managementul Fizic al Documentelor – inspector, clasa I, grad debutant

1.

Brandi Iani

79

80

159

Admis

2.

Iuruc Ana - Maria

58

55

113

Respins

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

 

 

Afisat astazi, 30.03.2018, ora 14.00, la sediul institutiei din Bd. Tomis nr. 112, Constanta.

 

Program de lucru cu publicul


Luni, Marti, Miercuri, Vineri /  8:30 - 16:30
Joi /  8:30 - 18:30
Sambata, Duminica /  Inchis